เรื่อง ยกเลิกการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อ File วันที่
อ้างถึง-3-ราชกิจจานุเบกษา-โควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง.pdf 2022-09-30 10:26:31
อ้างถึง 1 มติ ครม 20 กันยายน 2565.pdf 2022-09-30 10:26:31
อ้างถึง-2-ยกเลิกประกาศ-สธ-เรื่อง-ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย.pdf 2022-09-30 10:26:31
อ้างถึง 4 ขอความร่วมมือให้บริการ-เรียนนพ.สสจ..pdf 2022-09-30 10:26:31

http://utoapp.moph.go.th/qr/53b