Disk Free
53.35 %
วันที่ เรื่อง จำนวนเอกสารแนบ user
2021-10-15 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 admin4 รายละเอียด
2021-10-15 ระบบรายงานผลการดำเนินงานการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี (TPT-HIV) 1 knowledges6 รายละเอียด
2021-10-12 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 1 admin4 รายละเอียด
2021-10-12 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 1 admin4 รายละเอียด
2021-10-12 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 1 ttmut รายละเอียด
2021-10-11 ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานด้านการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน (AEFI) ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2 knowledges6 รายละเอียด
2021-10-04 แบบสำรวจข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขด้านโรคไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก 2 knowledges6 รายละเอียด
2021-10-04 ประกาศรับสมัครโครงการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ 2565 1 knowledges6 รายละเอียด
2021-09-30 แจ้งการโอนเงินโครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 1 knowledges6 รายละเอียด
2021-09-28 การรายงานโปรแกรมฐานข้อมูลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน สป. ปี2564 1 env รายละเอียด