Disk Free
79.11 %
วันที่ เรื่อง จำนวนเอกสารแนบ user
2022-10-06 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ 17893/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565 1 admin4 รายละเอียด
2022-09-30 ยกเลิกการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 insurance รายละเอียด
2022-09-28 ติดตามและส่งผลการทบทวนแบบสอบสวนซิฟิลิสแต่กำเนิดในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Congenital Syphilis) ประจำปี 2564 – 2565 และแจ้งปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2564 4 knowledges6 รายละเอียด
2022-09-21 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2566 - 2570 1 env รายละเอียด
2022-09-20 แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ 1 env รายละเอียด
2022-09-20 แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ 4 env รายละเอียด
2022-09-08 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 insurance รายละเอียด
2022-09-02 เอกสารสมาธิบำบัด 2 ttmut รายละเอียด
2022-08-29 วิทยาการอบรมการปลูกกัญชา 2 ttmut รายละเอียด
2022-08-26 การอบรมการปลูกกัญชาในโรงเรียน 3 ttmut รายละเอียด