รายงานสถานการณ์ ATK วันที่ 23 พ.ค. 2565

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 23 พ.ค. 2565 08:35:13
ตรวจ ATK วันนี้

24

Atk ผลลบ

10

Atk ผลบวก

14

ส่งตรวจ RTPCR ผลเป็นบวก

0

ส่งตรวจ RTPCR ผลเป็นลบ

0

ส่งตรวจ RTPCR ยังรอผล

14

ATK Positive ย้อนหลัง 30 วัน (คน)
Swab ATK วันที่ 23 พ.ค. 2565
หน่วย swab atk
รวม
ไม่พบเชื้อ
พบเชื้อ
ร้อยละการพบเชื้อ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
4
4
0
0
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
1
1
0
0
รพ.สต.ผาจุก
2
0
2
100
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์สาขา 2 (วัดท้ายตลาด)
1
0
1
100
โรงพยาบาลตรอน
3
3
0
0
โรงพยาบาลท่าปลา
1
1
0
0
โรงพยาบาลบ้านโคก
10
0
10
100
รพ.สต.สุมข้าม ตำบลนาขุม
1
0
1
100
รพ.สต.บ้านบึงท่ายวน
1
1
0
0

รายงานสถานการณ์ โควิด19 อุตรดิตถ์ ระลอก เม.ย. 64

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2022-05-22 22:11:00
(แหล่งข้อมูล : API LAB รพ.อุตรดิตถ์)

ไม่พบเชื้อ

46802

ติดเชื้อในจังหวัด

76373 (เพิ่มขึ้น 10 ราย)

รับรักษาต่อ

1

รวมติดเชื้อ

76379 (เพิ่มขึ้น 10 ราย)

รักษาอยู่ใน รพ.

4706

หายแล้ว

42471

เสียชีวิต

128

รายงานสถานการณ์ โควิด19 อุตรดิตถ์ สะสม

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : เดือน ม.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน
ติดเชื้อสะสม

76385

รักษาอยู่ใน รพ. สะสม

4706

หายแล้วสะสม

42477

เสียชีวิตสะสม

128

แผนที่หมู่บ้านสีขาว
#หมู่บ้านสีขาวคือหมู่บ้านที่มีการเฝ้าระวัง 14 วันครบทั้งหมู่บ้าน/ไม่มีผู้ติดเชื้อ